Gebruiksvoorwaarden

 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig voordat u gebruik maakt van de (mobiele) websites en applicaties van Sultan CRM (‘Sultan’). Door gebruik te maken van de (mobiele) websites en applicaties van Sultan verklaart u zich als gebruiker (‘Gebruiker’) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website

De informatie die de (mobiele) websites en applicaties van Sultan (de ‘Websites en Applicaties’) verstrekken, mag niet worden opgevat als een aanbod. De informatie is bedoeld als algemene informatie. Sultan spant zich in om de informatie en andere gegevens die Sultan op de Websites en Applicaties verstrekt juist, volledig en actueel te laten zijn, maar geeft ten aanzien hiervan geen garantie.

Sultan maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Sultan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via de Websites en Applicaties en u kunt daaraan derhalve geen rechten ontlenen. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Sultan beheert en onderhoudt de Websites en Applicaties vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u de Websites en Applicaties vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Sultan kan evenmin garanderen dat de Websites en Applicaties foutloos of ononderbroken functioneren.

Websites van derden

Daar waar de Websites en Applicaties door middel van hyperlinks verwijzen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Sultan de producten of diensten, die via de Websites en Applicaties worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en Sultan wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Sultan controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Sultan, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot in de Websites en Applicaties gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de Websites en Applicaties, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sultan of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sultan, haar eventuele agenten en/of haar toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Sultan op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze door, met betrekking tot of vanwege de Websites en Applicaties ontstaat. Onder andere aanvaardt Sultan geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van de Websites en Applicaties, (ii) de informatie die op of via de Websites en Applicaties ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Sultan of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van de Websites en Applicaties (v) misbruik van de Websites en Applicaties, (vi) het verlies of wijzigen van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via de Websites en Applicaties beschikbaar wordt gesteld, of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van de Websites en Applicaties. Het hierboven gestelde omtrent de uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van Sultan.

Veiligheid

Sultan wijst u erop dat de Websites en Applicaties vertrouwelijke informatie kan bevatten. U moet zelf voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Pas op voor meekijkers en geef uw inlogcodes niet aan derden. Voorkom dat uw computer, telefoon of tablet kwijt raakt of gestolen wordt. Mocht dit toch gebeuren, dan kunt u de instellingen van uw account aanpassen. Indien u ervoor kiest om ingelogd te blijven op de Websites en Applicaties, doet u dat voor uw eigen risico.

Wijzigingen

Sultan behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie in de Websites en Applicaties (inclusief de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden) te wijzigen zonder hiervan nadere (voor)aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie die via de Websites en Applicaties wordt verstrekt en deze Gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Websites en Applicaties is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met de Websites en Applicaties en de daarop gepubliceerde informatie.

© COPYRIGHT - 2023 | ALL RIGHTS RESERVED
Gemaakt door Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram